Regulamin

 • § 1    Postanowienia ogólne
 1. Portal Internetowy www.lotplay.pl został stworzony po to aby działać w imieniu swoich Użytkowników.
 2. Portal Internetowy www.lotplay.pl oraz jego właściciel nie prowadza oraz nie są organizatorami loterii i gier losowych, w których Użytkownik może brać udział za pośrednictwem przedmiotowego portalu.
 3. Organizatorem loterii i gier losowych udostępnionych na stronach Portalu Internetowego www.lotplay.pl jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 25, kod pocztowy 03 – 728 Warszawa (zwany dalej Totalizatorem Sportowym) a prowadzącym sprzedaż losów (kuponów) tych loterii  (gier liczbowych) są punkty-kolektury TS. Serwis internetowy lotplay.pl nie prowadzi punktu przyjmowania zakładów gier liczbowych, tylko w imieniu i na zlecenie swoich klientów prowadzi zakup losów gier liczbowych w punktach Totalizatora Sportowego.
 4. Portal internetowy www.lotplay.pl oraz jego właściciel nie są w żaden sposób powiązani czy połączeni z Totalizatorem Sportowym.
 5. Kupony lotto i lotto plus pierwszy raz biorą udzial w losowaniach we wtorek, czwartek i sobote godz. 21:40, kupony mini lotto i multi multi biorą idział w codziennych losowaniach prócz niedziel a jesli są wielokrotne to biorą udział w kolejnym następnym losowaniu i również w niedzielę.

§ 2 Użytkownik Portalu Internetowego www.lotplay.pl

 1. Użytkownikiem serwisu internetowego www.lotplay.pl może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Aby zostać Użytkownikiem Portalu Internetowego www.lotplay.pl, należy tylko sie zalogowac i mozna wypelniac kupony anonimowo, w przypadku jesli użytkownik zażyczy sobie transferu pieniedzy na wlasne konto bankowe, wtedy należy dokonać rejestracji. Rejestracji dokonuje się tylko raz. Przy rejestracji wymagane jest wpisanie danych identyfikujących Użytkownika.
 3. Po zarejestrowaniu każdy Użytkownik ma swoje indywidualne konto, zwane „Konto Użytkownika ”.
 4. Jeżeli Użytkownik został już zarejestrowany, ma swoje konto Użytkownika to aby mógł z niego korzystać niezbędne jest zalogowanie się poprzez wpisanie nazwy Użytkownika i Hasła w przypadku gry przez sms nr tel i nr kuponu
 5. Konto Użytkownika umożliwi jego Użytkownikowi sprawdzenie jego wygranych, wyników loterii i gier losowych w których brał udział oraz uzyskanie informacji o aktualnych loteriach i grach losowych w których bierze udział.
 6. Likwidacja kota użytkownika odbywa sie po zgłoszeniu pisemnym przez zakładkę wiadomości a saldo musi wynosić 0,00 zł

§ 3 Gry i loterie losowe Portalu Internetowego www.lotplay.pl

 • Portal Internetowy www.lotplay.pl umożliwia swoim Użytkownikom wzięcie za swoim pośrednictwem udziału w następujących loteriach i grach losowych:
 1. Lotto normalna gra, Lotto gra systemem
 2. Mini Lotto normalna gra, Mini Lotto gra systemem
 3. Multi Multi, Multi Multi plus
 4. Euro JackPot (gra dla osób mieszkających poza granicą polski)
 • Użytkownik biorąc udziału w loteriach i grach losowych wymienionych w § 4 może to zrobić na trzy różne sposoby, wyjątek stanowi Multi Multi gdyż w tym przypadku dostępne są tylko dwa sposoby wzięcia udziału w tej grze.Te sposoby to:                                                                                                                                                 
 • 1.1. normalny kuponu – polega na tym, że Użytkownik za pomocą kliknięcia „myszy komputerowej” sam wybiera cyfry czy liczby w odpowiedniej ilości do granej loterii i gry losowej, przy czym to Użytkownik ustala ile zakładów będzie wypełniał;                                                                                                                                                                 
 • 1.2. zabawa losowa – polega na tym, że Użytkownik za pomocą kliknięcia „myszą komputerową” na prostokąt z napisem „START” pomaga wylosowac sobie cyfry czy liczby w odpowiedniej ilości do danej gry nie sam a za pomocą bębna losującego, która za niego wylosowuje losowo wybrane cyfry czy liczby uzytkownik moze tak dlugo losowac liczby az stwierdzi ze odpowiadaja jego szczesliwym liczba. Użytkownik chcąc skreślić te liczby na kuponie klika w prostokąt „ZAPISZ”. Użytkownik sam ustala iloma zakładami będzie grał. Ilość prób losowania za pomocą bębna losującego jest nieograniczona;                                                                                                                       
 • 1.3. gra sms – polega na tym, że Użytkownik wysłała sms o treści wskazanej podany na numer  Wskazane w powyższym punkcie sposoby: normalny kupon, gra losowa oraz gra sms mają zwoje regulaminy, które stanowią integralną część niniejszego regulaminu jako całości i tak też powinny być rozumiane i interpretowane.

§ 4 Zasady odpowiedzialności Użytkownika i Portalu Internetowego www.lotplay.pl

 1. Użytkownik zobowiązuje się podawać poprawne dane Portalowi Internetowemu www.lotplay.pl, w szczególności rachunek bankowy tak aby transakcja została prawidłowo przeprowadzona (wypłata wygranej). Na użytkowniku ciąży odpowiedzialność poprawności przekazywanych danych Portalowi Internetowemu www.lotplay.pl.
 2. Na Użytkowniku ciąży odpowiedzialność prawidłowego dokonywania wyboru loterii i gier losowych w których bierze udział i prawidłowość dokonywanych płatności za udział w nich.
 3. Portal Internetowy www.lotplay.pl i jego właściciel ponoszą odpowiedzialność za terminowe przekazywanie wygranej jego Użytkownikowi.
 4. Portal Internetowy www.lotplay.pl ponosi odpowiedzialność za bieżące przekazywanie Użytkownikowi informacje o grach w jakich bierze on udział oraz o jego wygranych.
 5. Portal Internetowy www.lotplay.pl udostępnia na swojej stronie informacje o loteriach i grach losowych o terminach w jakich są losowania, ile czasu pozostało do losowania i o wynikach tych losowań.
 6. Portal Internetowy www.lotplay.pl nie odpowiada za działania sił zewnętrznych, oraz wypadków losowych z powodów których los loterii nie mógł być wykupiony, niezależnych od portalu i jego właściciela, które uniemożliwiają prawidłowe jego działanie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Użytkownicy serwisu internetowego spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa.
 2. Użytkownik Portalu Internetowego www.lotplay.pl podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz regulaminom stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na ich treść i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie Regulaminu Portalu Internetowego www.lotplay.pl oraz regulaminów stanowiących jego załącznik. Wszelkie zmiany powyżej wskazanych regulaminów będą widoczne na Portalu Internetowym www.lotplay.pl, tak aby każdy Użytkownik mógł się z nimi zapoznać. Wprowadzane zmiany będą obowiązywać z zachowaniem odpowiedniego terminu przejściowego, po upływie którego będą wiążące dla Użytkowników.
 4. Tekst niniejszego regulaminu wraz załącznikami dostępny jest na Portalu Internetowym www.lotplay.pl.
 5. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy właścicielem Portalu Internetowego www.lotplay.pl a Użytkownikiem tego portalu strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Jeżeli okaże się to niemożliwe to sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwy terytorialnie dla siedziby właściciela Portalu Internetowego www.lotplay.pl