Graj w Lotto Lotplay przez Internet lub SMS!

Suma wygranych
1.017.911,72

Najwyższa wygrana
114.119,00

Regulamin serwisu

 
Regulamin Portalu Internetowego www.lotplay.pl obowiązujący od 28.11.2017

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu internetowego i stanowi własność Elżbiety Polkiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PW Elżbieta Polkiewicz, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 13 pok. 11, 75-403 Koszalin, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej w Koszalinie, NIP 6691153257, REGON 330407602, zwanej dalej Elżbieta Palkiewicz.

§2

Słownik pojęć użytych w regulaminie :  
 1. pl - serwis internetowy, dostępny pod adresem www.lotplay.pl
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. Totalizator Sportowy - Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa, zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000007411, NIP 525-00-10-982, REGON 012862749, która jest organizatorem gier liczbowych,
 4. Gry losowe - gry liczbowe, organizowane przez Totalizator Sportowy, w których składanie zakładów udostępnia serwis lotplay.pl, a w szczególności : Lotto normalna gra, Lotto gra systemem, Mini Lotto normalna gra, Mini Lotto gra systemem, Multi Multi, Multi Multi plus, Euro Jackpot, Ekstra Pensje,
 5. Konto Użytkownika - indywidualne konto w serwisie lotplay.pl,
 6. Portmonetka - integralna część serwisu lotplay.pl, służąca zabezpieczeniu indywidualnych środków finansowych na opłacenie formularza gry Użytkownika, zleceniu wypłaty środków na rachunek Użytkownika, a także postawieniu wygranych do dyspozycji Użytkownika,
 7. Opłata serwisowa - opłata na rzecz PW Elżbieta Polkiewicz, należna z tytułu świadczenia usług w ramach serwisu lotplay.pl,
 8. Gra indywidualna - system gry w serwisie lotplay.pl, w którym Użytkownik posiada 100% udziału w wygranej,
 9. Gra grupowa - system gry w serwisie lotplay.pl, w którym poszczególni Użytkownicy typują własne liczby i łączą się ze sobą w celu wspólnej gry, a procent wygranej Użytkownika uzależniony jest od wartości złożonych przez niego zakładów w danej grupie. Wygrana z tego kuponu dzielona jest pomiędzy wszystkich uczestników danej grupy, proporcjonalnie do wartości złożonych zakładów w stosunku do wartości zakładów w całej grupie. Po przystąpieniu do grupy, Użytkownik nie ma możliwości wycofania się z niej i zmiany systemu gry na grę indywidualną.

§3

 1. Serwis lotplay.pl umożliwia Użytkownikowi składanie zleceń internetowych na zakup kuponów uczestnictwa w grach liczbowych, organizowanych przez Totalizator Sportowy.
 2. Portal internetowy lotplay.pl oraz jego właściciel nie prowadzą i nie są organizatorami loterii i gier losowych, w których Użytkownik może brać udział za pośrednictwem przedmiotowego portalu.
 3. Serwis lotplay.pl jest dostępny od dnia 03.03.2012 r. na czas nieokreślony.
 4. Serwis lotplay.pl przyjmuje zlecenia od Użytkowników 24h na dobę, z wyjątkiem kilku godzin przeznaczonych na konserwację. W takich przypadkach na stronie ukazuje się komunikat o godzinach, w jakich odbywa się konserwacja.
 5. Oświadczenie Elżbiety Polkiewicz stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 

§4

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednocześnie akceptacją regulaminów gier losowych Totalizatora Sportowego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu lotplay.pl jest PW Elżbieta Polkiewicz.
 3. Wszelkie dane Użytkownika, niezbędne do korzystania z serwisu lotplay.pl są przekazywane PW Elżbieta Polkiewicz za pomocą Konta Użytkownika.
 4. Elżbieta Polkiewicz, zobowiązuje się do :
  1. ochrony danych osobowych Użytkowników,
  2. zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich,
  3. przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Baza danych osobowych Użytkowników serwisu lotplay.pl jest zgłaszana do GIODO.

§5

 1. Usługi świadczone przez PW Elżbieta Polkiewicz w ramach serwisu lotplay.pl obejmują : zakup dla Użytkownika kuponu wybranej gry losowej (Lotto normalna gra, Lotto gra systemem, Mini Lotto normalna gra, Mini Lotto gra systemem, Multi Multi, Multi Multi plus, Euro Jackpot) zgodnie ze złożonym na formularzu gry przez Użytkownika zleceniem, jego przechowanie oraz sprawdzenie czy na danym kuponie wytypowano zwycięskie liczby, jeśli tak to lotplay.pl przekazuje Użytkownikowi wygraną lub kupon.
 2. Kupony lotto i lotto plus biorą udział w losowaniach w wtorek, czwartek i sobotę o godz. 21.40, kupony mini lotto i multi multi biorą udział w codziennych losowaniach oprócz niedzieli, a jeśli są wielokrotne to biorą udział w kolejnym następnym losowaniu oraz w niedziel. Losowanie EuroJackpot odbywa się raz w tygodniu w piątek o godz. 21.00.
 3. Wszystkie transakcje dokonywane za pośrednictwem portali lotplay.pl są szyfrowane SSL.
 4. Zlecenia na udział w danej grze w dniu losowania mogą być składane do godziny 19:00 tego dnia, a w niedzielę do godz. 17.00, w dniu w którym odbywa się losowanie. Zlecenia złożone po tym czasie będą uczestniczyć w kolejnym losowaniu danej gry liczbowej. Portal internetowy lotplay.pl wskazuje czas jaki pozostał dla Użytkownika chcącego wziąć udział w danym dniu w loteriach i grach losowych.
 5. Po przystąpieniu przez Użytkownika do loterii i gry losowej, a następnie po dokonaniu płatności (za wyjątkiem gry przez sms’y gdzie płatności dokonuje się jednocześnie z wysłaniem sms’a) Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z wybranej przez siebie gry i odzyskania wpłaconej na jej rzecz kwoty pieniężnej.
 6. Zakup kuponu jest możliwy wyłącznie po prawidłowym jego wypełnieniu i opłaceniu.
 7. Wysłane kupony widnieją pod zakładką „kupony zwykłe”, a po 30 dniach są przenoszone do archiwum pod zakładkę „saldo” i tam są przechowywane przez następne 30 dni, po tym czasie kupony starsze niż 60 dni są kasowane, opłacone kupony z własnego salda są pod zakładką „zakupy lokalne”, natomiast kupony opłacone z własnego konta bankowego są pod zakładką „zakupy zdalne”.

§6

 1. Użytkownikiem serwisu lotplay.pl może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Aby zostać Użytkownikiem serwisu lotplay.pl należy się zalogować i można wypełniać kupony anonimowo, w przypadku jeżeli Użytkownik życzy sobie transferu pieniędzy na własne konto bankowe, wtedy należy dokonać rejestracji. Rejestracji dokonuje się tylko raz. Przy rejestracji wymagane jest wpisanie danych identyfikujących Użytkownika, takich jak : imię , nazwisko, nr konta (wymogi banku).
 3. Po zarejestrowaniu każdy Użytkownik na swoje indywidualne konto, zwane „Kontem Użytkownika”.
 4. Do korzystania z Konta Użytkownika konieczne jest zalogowanie się poprzez wpisanie nazwy Użytkownika i Hasła, a w przypadku gry przez sms - nr telefonu i nr kuponu.
 5. Konto Użytkownika umożliwia jego Użytkownikowi sprawdzenie jego wygranych, wyników loterii i gier losowych, w których brał udział oraz uzyskanie informacji o aktualnych loteriach i grach liczbowych, w których bierze udział.
 6. Likwidacji Konta Użytkownika można dokonać poprzez zgłoszenie pisemne przez zakładkę wiadomości, saldo musi wynosić 0,00 zł.

§7

 1. Użytkownik chcąc wziąć udział w loteriach i grach losowych za pośrednictwem serwisu lotplay.pl zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty, która zależy od rodzaju gry oraz od sposobu w jakim Użytkownik będzie uczestniczył w danej wybranej przez siebie grze.
 2. Do opłaty za pojedynczy zakład każdorazowo doliczana jest opłata serwisowa, zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Opłata serwisowa uzależniona jest od : typu gry i ilości zakładów.
 3. Za udział w loteriach i grach losowych wymienionych w §2 ust. 4 Regulaminu przy sposobie normalny kupon lub gra liczbowa Użytkownik może dokonać płatności za pomocą posiadanych kart kredytowych (np. Visa, MASTERCARD) z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, albo zlecić przelew płatności lub dokonać płatności za pomocą środków zgromadzonych na swoim Koncie Użytkownika (Portmonetka).
 4. Płatności można dokonywać w następujących wyłącznie w walucie
 5. Płatność z Konta Użytkownika (Portmonetka) nie może być wyższa aniżeli zgromadzone na nim w chwili dokonywania płatności środki pieniężne.
 6. W przypadku udziału w loterii i grach liczbowych za pomocą sms’a opłata za udział w grze jest pobierany w momencie wysłania sms’a. Nie ma potrzeby dokonywania przez Użytkownika dodatkowych płatności.
 7. Szczegółowy cennik zawarty jest w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 8. Instytucją finansową odpowiedzialną za bezpieczne rozliczanie transakcji usług sms Premium jest : dotpay.pl
 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem http://www.transferuj.pl/. Za każdym razem kiedy opłaca się kupon lub doładowuje Konto Użytkownika w lotplay.pl tytuł przelewu jest inny.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe dokonanie płatności za udział w wybranej przez siebie loterii lub grze losowej.
 11. Wysłanie kuponu jest możliwe tylko po zatwierdzeniu przez bank dokonanej płatności. W przypadku, gdy dany bank nie realizuje e-płatności w soboty i święta, Użytkownik może skorzystać z Portmonetki Użytkownika. Portmonetkę doładowuje się w godzinach, w których pracują banki. z Portmonetki można korzystać 24h na dobę.
 12. Jeśli Użytkownik nie posiada opcji e-przelewy (przelewy internetowe) można korzystać z bezpośredniej wpłaty lub przelewu na konto PW Elżbieta Polkiewicz 75-403 Koszalin ALIOR BANK nr konta 25 2490 0005 0000 4500 9648 9708, a z zagranicy konto nr IBAN PL25 2490 0005 0000 4500 9648 9708 SWITT CODE ALBPPLPW, dopisując w obu przypadkach tytuł przelewu : „doładowanie Konta Użytkownika + email” (pod którym jest się zarejestrowanym w lotplay.pl) oraz przesłanie informacji przez KONTAKT o dokonanej operacji.
 13. Elektroniczne doładowanie Konta Użytkownika powinno trwać od kilku do maksymalnie 15 minut, jeśli bank Użytkownika realizuje przelewy 24h na dobę, a transakcja jest realizowana najpóźniej 15 minut przed godz. 19.00 w dniu losowania, a w niedzielę do 17.00.
 14. W przypadku transakcji opłat za kupony, o których bank poinformuje PW Elżbieta Polkiewicz z dużym opóźnieniem, a termin przyjmowania kuponów już minął, to równowartość opłaty za wysłany kupon będzie dopisywana automatycznie do salda Użytkownika. Taki kupon nie weźmie udziału w losowaniu na wybrany termin. Użytkownik jest obowiązany do sprawdzenia na swoim Koncie czy kupon został prawidłowo opłacony i nie oczekuje na opłatę. Jeśli opłata lub doładowanie konta nie jest zaksięgowana w ciągu 15 minut Użytkownik powinien, aby wziąć udział w losowaniu, przesłać przez zakładkę „Kontakt” kopię wyciągu bankowego.
 15. Nie należy powielać tego samego tytułu płatności przy każdej następnej wpłacie - Tytuł płatności jest inny do każdego następnego przelewu.

§8

 1. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub siły wyższej (np. klęska żywiołowa, konflikt zbrojny, zakłócenie w systemach transportu, awaria systemu lub sprzętu obsługującego serwis lotplay.pl) uniemożliwiającej zakup kuponu w kolekturze Totalizatora Sportowego, zgodnie z prawidłowo wypełnionym i opłaconym formularzem gry, uiszczona przez Użytkownika opłata za kupon oraz opłata serwisowa jest zwracana Użytkownikowi i powiększa jego saldo środków dostępnych w Portmonetce Użytkownika. O zaistnieniu takiej sytuacji Użytkownik powiadamiany jest droga mail’ową przed losowaniem, w którym udział miał wziąć kupon i nie przysługuje mu z tego tytułu prawo reklamacji.w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających wysłanie informacji drogą mail’ową przed losowaniem, zastrzega się możliwość wysłania powiadomienia niezwłocznie gdy stanie się to możliwe, po zaprzestaniu występowania tych zdarzeń.
 2. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, siły wyższej lub niecelowych błędów ludzkich zawiązanych z działalnością operacyjną PW Elżbieta Polkiewicz, Elżbieta Polkiewicz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty lub roszczenia Klientów. O zaistnieniu wyżej wymienionych zdarzeń PW Elżbieta Polkiewicz niezwłocznie powiadomi Użytkowników, których skutki tych zdarzeń mogą bezpośrednio dotyczyć.
 3. Kupon jest własnością Użytkownika i jest przechowywany przez PW Elżbieta Polkiewicz zgodnie z §5 ust.7.
 4. Użytkownik może wystąpić do PW Elżbieta Polkiewicz o wydanie swojego kuponu, w okresie jego przechowywania, pod warunkiem, że kupon nie został przekazany Totalizatorowi Sportowemu w celu odbioru wygranej Użytkownika przez PW Elżbieta Polkiewicz. Zwrot kuponu, z zastrzeżeniem §8. ust. 7, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, na koszt Użytkownika.
 5. Kupon biorący udział w grze grupowej jest własnością grupy.
 6. Zwrot kuponu, będącego własnością grupy, odbywa się na zasadach określonych w §8 ust. 5, z zastrzeżeniem, że PW Elżbieta Polkiewicz przekazuje kupon przedstawicielowi grupy, tj. Użytkownikowi, będącemu uczestnikiem danej grupy, któremu pozostali uczestnicy udzielili pełnomocnictwa do odbioru kuponu. Zwrot kuponu jest możliwy pod warunkiem, że kupon nie został przekazany Totalizatorowi Sportowemu w celu odbioru wygranej Użytkowników będących uczestnikami danej grupy przez PW Elżbieta Polkiewicz.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana.

§9

 1. PW Elżbieta Polkiewicz, w ramach świadczonych przez serwis lotplay.pl usług, dokonuje sprawdzenia zakupionych dla Użytkownika kuponów.
 2. W przypadku wystąpienia wygranej, Użytkownik zostaje poinformowany o tym fakcie drogą mail’ową oraz poprzez zawiadomienie w profilu Użytkownika.
 3. Każda wygrana Użytkownika serwisu lotplay.pl i Użytkownika gry przez sms jest zapisywana na jego indywidualnym Koncie Użytkownika automatycznie codziennie po godz. 22:00, a w przypadku podania kwot wygranych przez Totalizator Sportowy do godz. 23:00, wygrane dopisywane są w następnym dniu roboczym najpóźniej do godz. 16:00.
 4. Wszystkie wygrane II, III i IV stopnia są automatycznie dopisywane do salda na Koncie Użytkownika.
 5. Użytkownik w każdym czasie, za pośrednictwem swojego Konta, ma dostęp do informacji o jego aktualnej wygranej lub wygranych.
 6. Użytkownik serwisu lotplay.pl może za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika wskazać sposób dostarczenia wygranej.
 7. Użytkownik serwisu lotplay.pl może otrzymać swoją wygrana wskazując jeden z trzech poniższych sposobów:
 8. a) przelew na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika; przelew jest dokonywany natychmiastowo, najpóźniej w ciągu 48 godzin (dotyczy wygranych II, III i IV stopnia).
 
 1. b) odbiór wygranej osobiście przez Użytkownika, ale w miejscu i czasie wskazanym przez serwis lotplay.pl : siedziba Totalizatora Sportowego lub biuro Koszty notarialne w wysokości 200 zł ponosi właściciel wygranej, dotyczy to wygranej I stopnia.
 
 1. c) wysłanie wygranej Użytkownikowi przekazem pocztowym ubezpieczonym. Koszty związane z ubezpieczeniem i wysłaniem oryginału kuponu ponosi właściciel Dotyczy to wygranej I stopnia.
 
 1. d) serwis lotplay.pl jest upoważniony do dokonania potrącenia podatku oraz kosztów związanych z dostarczeniem wygranej. Wygrana w kwocie 2280 zł i wyższej jest pomniejszana przez Totalizator Sportowy o 10% należnego podatku (zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Patrz §10 .
 
 1. e) serwis lotplay.pl nie pobiera prowizji od wygranych.

§10

 1. Wygrane powyżej 2.280 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt zł) są przekazywane do dyspozycji Użytkownika w ciągu 1 dnia roboczego od losowania, w którym brał udział.
 2. Wygrana zaksięgowana jest w Portmonetce Użytkownika i powiększa stan dostępnych środków Użytkownika i może zostać wykorzystana do składania kolejnych zakładów. Użytkownik może również, poprzez Konto Użytkownika, złożyć dyspozycję przekazania tych środków na wskazany przez niego rachunek bankowy. W takim przypadku PW Elżbieta Polkiewicz zobowiązuje się do weryfikacji i zatwierdzenia przelewu w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony do 4 dni roboczych.W przypadku wygranej o wartości co najmniej 2.280 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt zł) PW Elżbieta Polkiewicz przekazuje kupon Użytkownikowi, w celu samodzielnego odbioru wygranej. W takim przypadku PW Elżbieta Polkiewicz kontaktuje się z Użytkownikiem drogą mail’ową w celu ustalenia szczegółów związanych z przekazaniem kuponu. Użytkownik zobowiązany jest do przesłania drogą mail’ową skanu dowodu osobistego. Zwrot kuponu o wartości wygranej 2.280 zł do wartości 20.000 zł odbywa się poprzez wysłanie Użytkownikowi kuponu kurierem na koszt Użytkownika. Koszt wysłania kuponu kurierem wynosi ok 20 zł. Zwrot kuponu o wartości wygranej powyżej 20.000 zł odbywa się notarialnie na koszt Użytkownika, we wskazanej przez PW Elżbieta Polkiewicz Kancelarii Notarialnej. Koszt sporządzenia aktu notarialnego przy grze indywidualnej wynosi do 350 zł.
 3. W przypadku, gdy wygrana z pojedynczego zakładu gry grupowej wyniesie co najmniej 2.280 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt zł) formalności związane z odbiorem wygranej z Totalizatora Sportowego leżą po stronie PW Elżbieta Polkiewicz, z zastrzeżeniem, że jej przekazanie uczestnikom wymaga przesłania przez Użytkowników skanów dowodów osobistych, sporządzenia aktu notarialnego, wskazującego kwotę wygranej danego uczestnika, jako dokumentu wymaganego przez Totalizator Sportowy do wypłaty wygranej z jednego kuponu dla większej ilości graczy. Sporządzenie aktu notarialnego odbywa się na koszt uczestników grupy, we wskazanej przez PW Elżbieta Polkiewicz Kancelarii Notarialnej. Koszt sporządzenia aktu notarialnego przy grze grupowej wynosi 350 zł.
 4. PW Elżbieta Polkiewicz dopuszcza inny, niż wskazany w §10 ust. 3, sposób przekazania wygranej zgodnie z propozycją uczestników grupy, jednak każdy z takich przypadków będzie rozpatrywany indywidualnie. ponadto Użytkownicy grupy są zobowiązani zgłosić PW Elżbieta Polkiewicz swoją propozycję w ciągu 14 dni od dnia losowania, a zgodę na zaproponowaną formę wypłaty wygranej muszą wyrazić wszyscy uczestnicy grupy.

§11

 1. Za poprawność podawanych danych odpowiada Użytkownik, który zobowiązuje się podawać poprawne dane serwisowi lotplay.pl, w szczególności nr rachunku bankowego, tak aby transakcja została prawidłowo przeprowadzona (wypłata wygranej).
 2. Na Użytkowniku ciąży odpowiedzialność prawidłowego dokonywania wyboru loterii i gier liczbowych, w których bierze udział i odpowiedzialność prawidłowego dokonywania płatności za udział w nich.
 3. Serwis lotplay.pl i jego właściciel ponoszą odpowiedzialność za terminowe przekazywanie wygranej Użytkownikowi.
 4. Serwis lotplay.pl ponosi odpowiedzialność za bieżące przekazywanie Użytkownikowi informacji o grach w jakich bierze on udział oraz o jego wygranych.
 5. Serwis lotplay.pl udostępnia na swojej stronie informacje o loteriach i grach liczbowych, o terminach w jakich odbywają się losowania, ile czasu pozostało do losowania i o wynikach tych losowań.
 6. Serwis lotplay.pl nie odpowiada za działania sil zewnętrznych oraz za wypadki losowe, z powodów których los loterii nie mógł być wykupiony, niezależnych od serwisu lotplay.pl i jego właściciela, które uniemożliwiają prawidłowe jego działanie.

§12

 1. Gry przez sms Użytkownik wysyła sms’em pod nr :
 2. a) 70068 o treści „MLOT” - cena 0,62 zł z Vat
 3. b) 71068 o treści „DLOT” - cena 1,23 zł z Vat
 4. c) 73068 o treści „JACKPOT” cena 3,69 zł z At
(wykonanie skryptu na serwerze z wykorzystanych danych o abonencie - nr telefonu)
 1. W odpowiedzi Użytkownik otrzymuje z serwisu lotplay.pl takie informacje jak : nazwa gry, data losowania, nr kuponu oraz liczby, na które zagrał. Te dane automatycznie są zapisywane w Koncie Użytkownika w serwisie lotplay.pl. Wystarczy się zalogować nr telefonu , z którego wysyłało się sms i potwierdzić hasło - numer kuponu (potwierdzić sms ze skryptu o ustalonej przez skrypt treści).
 2. Po losowaniu (ok. godz. 22.30) na Koncie Użytkownika w serwisie lotplay.pl pojawią sie wylosowane numery oraz wygrana, jeśli taka padła. Z tego Konta Użytkownik gry przez sms może też określić sposób wypłaty wygranej. W grze grupowej Lotto przez sms bierze udział na jeden zakład 10 sms’ów(10 uczestników gry). Cała wygrana przypadająca na jeden zakład jest dzielona równo na wszystkich 10 uczestników, serwis lotplay.pl nie pobiera od wygranej żadnej prowizji.
 3. W grach grupowych i grach przez sms, ze względu na poufność, skany dowodów wysyłanych kuponów nie będą udostępniane na Koncie Użytkownika.
 

§13

 1. Użytkownik biorąc udział w loteriach i grach losowych może zrobić to na trzy sposoby:
1.1. normalny kupon - polega na tym, że Użytkownik za pomocą kliknięcia „myszy komputerowej” sam wybiera cyfry czy liczby w odpowiedniej ilości do granej loterii czy gry losowej, przy czym to Użytkownik ustala ile zakładów będzie wypełniał; 1.2. zabawa losowa - polega na tym, że Użytkownik za pomocą kliknięcia „myszy komputerowej” na prostokąt z napisem „start” pomaga wylosować sobie cyfry czy liczby w odpowiedniej ilości do danej gry lub za pomocą bębna losującego, który za niego wylosowuje losowo wybrane cyfry lub liczby. W takim przypadku Użytkownik może tak długo losować liczby, aż stwierdzi, że odpowiadają jego szczęśliwym liczbom. Użytkownik chcąc skreślić te liczby na kuponie, klika w prostokąt „zapisz”. Użytkownik sam ustala iloma zakładami będzie grał. Ilość prób losowania za pomocą bębna losującego jest nieograniczona. 1.3. gra sms - polega na tym, że Użytkownik wysyła sms o treści wskazanej na podany nr .
 1. Wyjątek od §13 ust. 1 stanowi Multi Multi, gdyż w tym przypadku dostępne są tylko dwa sposoby wzięcia udziału w tej grze.
 2. Wskazane w §13 ust. 1 sposoby mają swoje regulaminy. Regulaminy stanowią załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§14

 1. W Lotto, Mini Lotto i EuroJackpot grach grupowych przez internet może wziąć udział do 10 osób.
 2. Zlecenie zakładu grupowego bierze udział w najbliższym losowaniu Lotto.
 3. W przypadku wygranej uczestnik gry grupowej przez internet otrzymuje 1/10 część wygranej.
 4. W grze mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 5. Opłaty za poszczególne gry lsowe : Lotto - opłata za jeden zakład wynosi 0,60 zł, Mini Lotto - opłata za jeden zakład wynosi 0,30 zł, EuroJackpot - opłata za jeden zakład wynosi 2,00 zł.
 6. Dokonanie opłaty jest możliwe tylko z osobistego konta Użytkownika.
 7. W przypadku grupowych gier przez internet w miejsce - loginu - wpisuje się swój adres mail’owy.
 8. W przypadku normalnych gier grupowych przez internet wpisuje się hasło, takie jakie zostało wpisane przy rejestracji.
 9. Płatność za usługę realizowana jest za pośrednictwem Transferuj.pl zgodnie z regulaminem.
 10. Uczestnictwo w grze grupowej przez internet oznacza akceptację Regulaminu.

§15

 1. PW Elżbieta Polkiewicz rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Firma PW Elżbieta Polkiewicz może odmówić rozpatrzenia reklamacji, które zostały złożone po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji oraz reklamacje, ktore nie spełniają wymagań określonych w §12 ust. 3.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez PW Elżbieta Polkiewicz lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacje składa się w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Elżbieta Polkiewicz „PW Elżbieta Polkiewicz” 75-403 Koszalin ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 13/11. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie lotplay.pl (login, a-mail lub nr telefonu) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres a-mail przypisany do Konta Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach firma PW Elżbieta Polkiewicz może wysłać odpowiedź na inny wskazany przez składającego reklamację adres a-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

§16

 1. Serwis lotplay.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji tego, czy Użytkownicy serwisu lotplay.pl spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa.
 2. Użytkownik serwisu lotplay.pl podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz regulaminom stanowiącym załączniki do niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na ich treść i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie Regulaminu serwisu lotplay.pl oraz regulaminów stanowiących jego załączniki. Wszelkie zmiany regulaminów stanowiących jego załączniki będą widoczne na stronie serwisu, tak aby każdy Użytkownik mógł się z nimi zapoznać. Wprowadzane zmiany będą obowiązywać z zachowaniem odpowiedniego terminu przejściowego, po upływie którego będą wiążące dla Użytkowników.
 4. Tekst niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami jest dostępny na portalu internetowym lotplay.pl.
 5. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy właścicielem serwisu lotplay.pl a Użytkownikiem strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Jeżeli okaże się to niemożliwe to sądem właściwym do rozstrzygania sporów między stronami będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela serwisu lotplay.pl.
        ZAŁĄCZNIKI :  
 1. Załącznik Nr 1 - Oświadczenie
 2. Załącznik Nr 2 - Tabela opłat serwisowych
 3. Załącznik Nr 3 - Cennik
 4. Załącznik Nr 4 - regulaminy poszczególnych gier
Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików. Więcej informacji